За проекта

Проектът "Зелени работни места за млади професионалисти" насочва вниманието към една нова тенденция, а именно развитието на т.нар „зелена” икономика и свързаните с нея нови социални и икономически нужди. Неефективното и прекомерно използване на природните ресурси, замърсяването на околната среда и бързо нарастващият брой населението на Земята, налагат развитието на новии технологии, услуги и процеси за справянето с тези екологични проблеми. Световните икономики и международни организации работят за устойчива промяна в отношението на бизнеса и обществото в тази насока.

Терминът „зелени” работни места е вече сериозно застъпен в много страни, а компаниите сами дефинират работните си позиции като "зелени", според вида и профила на търсения кандидат. Съществуват програми и курсове за специализация по университетите, които се стремят да отговорят на нуждите на пазара и да подготвят кадри за нововъзникващите работни позиции в „зелени” сектори като енергийна ефектност, устойчиво строителство, зелена енергия, замърсяване на околната среда, обработка на отпадъци и др.

Целите на проекта са пряко свързани с развитието на „зелената” икономика (в частност „зелени” работни места) и най-вече с насърчаването на успешна професионална реализация и информираността на младежи, които биха искали да се развиват в този иновативен сектор.

Програма на проекта

Проектно проучване
През месец октомври 2013 година ще бъдат направени важни проучвания и анализи на професионалните очаквания, нагласи и стрeмежи на студенти и млади специалисти от конкретни "зелени" специалности в български висши учебни заведения
, както и на възможностите и очакванията на трудовия пазар за тяхната успешна реализация.

Кариерно събитие за "зелени" работни места
През месец ноември 2013 година ще се проведе кариерно събитие за "зелени" работни места, което ще представи отворени “зелени” работни позиции в българските компании, ще проведе workshop за избор на “зелена” магистърска програма и ще срещне директно работодатели със студенти, изучаващи “зелени” специалности.

 

Снимки от събитието Зелена кариера