За събитието

Събитието "Зелена кариера" ще представи възможностите и тенденциите за кариерно развитие в България в сферата на "зелената" икономика.

Кога: 28 ноември 2013г.       Къде: Betahaus, София

Програма на събитието

09:30 - 10:00                                              

Регистрация

10:00 - 10:30

Официално откриване

Тема: Перспективи за развитието на "зелени" работни места в България

Официални гости:
- Дору Драгомир, управител на Green Аcademy
- Христо Стоев, държавен експерт в дирекция "Политики по околната среда", Министерство на околната среда и водите
- Мария Неделчева, главен експерт в дирекция "Политики по околната среда", Министерство на околната среда и водите
- Живка Минчева, държавен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, Министерството на труда и социалната политика

10:30 - 12:00

Green Business Pitch

12 компании | 6 сектора

Зелена кариера в Промишлеността
                        Представители на: Nestle Bulgaria и Солвей соди АД
Зелена кариера в Енергетиката
                        Представители на: Schneider electric
Зелена кариера в Транспорта
                        Представители на: Johnsons Control Inc.
Зелена кариера в Строителството и архитектурата
                        Представители на: Tishman International и LDSplus landscape & interior
Зелена кариера в сферата на Услугите
                        Представители на: Denkstatt и Procredit Bank
Зелена кариера в сферата на Оползотоворяване на отпадъци
                        Представители на: Екопак

Имената на останалите компании в този панел, очаквайте скоро.
12:00 - 12:30

Дискусия

12:30 - 13:30

Обяд

Green Career Mile 

Aлеята на зелената кариера ще представи конкрeтни
възможности за работа в България

13:30 - 15:00

Green University Pitch

7 университета | 7 "зелени" магистърски програми

- Университет за национално и световно стопанство - Магистърска програма "Екоикономика" | лектор: доц. д-р Елка Василева, катедра "Икономика на природните ресурси", Бизнес факултет;
- Технически университет, гр. София - Магистърска програма "Инженерна екология", лектор|гл. ас. д-р Анна Димитрова, координатор на програмата;
- Висше училище по застраховане и финанси - Магистърска програма "Корпоративна социална отговорност", лектор | Марио Каменов, Директор на център за продължаващо обучение
- Университет за архитектура, строителство и геодезия - Програма за следдипломна квалификация "Строителство с естествени материали", лектори |арх. Николай Маринов и арх. Ива Делова
- Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Магистърска програма "Устойчиво градско развитие", лектор | доц. д-р инж. Дария Михалева
- Магистърска програма "Електромобили"в България - перспективи за развитие в областта на електрическата мобилност | лектор: Илия Левков, Председател на УС на клъстер "Електромобили"
- Лесотехнически университет, гр. София - Магистърска програма "Екология и опазване на околната среда", лектори | доц. д-р Дилянка Безлова, заместник-декан на Факултета по екология и ландшафтна архитектура и доц. д-р Мариана Дончева, ръководител на катедра Екология, опазване и възстановяване на околната среда

 

15:00 - 15:30

Дискусия

15:30 - 16:00

Green drink & networking